Uniwersalne Urządzenie Kontrolno-Zabezpieczające typu UCMI 2

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersalne Urządzenie Kontrolno-Zabezpieczające typu UCMI 2

Zastosowanie:
Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2(Universal Control and Measurement Instrument) zabezpiecza przed skutkami obniżenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych IT prądu przemiennego, o napięciu znamionowym do 1050 V, 50 Hz, w tym kopalnianych sieciach zasilających urządzenia górnicze w obudowach przeciwybuchowych.

Urządzenie typu UCMI 2 może być stosowane w:

 • zespołach transformatorowych,
 • stacjach kompaktowych zasilających urządzenia ścianowe w podziemnych zakładach górniczych,
 • stacjach transformatorowych ognioszczelnych,
 • wyłącznikach stycznikowych ognioszczelnych,

Urządzenie UCMI 2 pełni następujące funkcje kontrolno-zabezpieczające:

 • zabezpieczenia upływowego centralno-blokującego,
 • zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciowy i asymetrowy)
 • zabezpieczenia temperaturowego
 • zabezpieczenia kontroli ciągłości uziemienia
 • sterowania lokalnego nie iskorobezpiecznego i zdalnego iskrobezpiecznego
 • sterowania sygnalizacją ostrzegawczą
 • wizualizacji na wyświetlaczu LCD wyników pomiarów i stanu pracy urządzenia
 • przesyłania informacji o stanie pracy urządzenia do wyznaczonych punktów analiz

Urządzenie UCMI 2 mierzy stan izolacji badanej sieci wyłączając ją spod napięcia w przypadku obniżenia stanu izolacji oraz uniemożliwiając podanie napięcia na sieć energetyczną o obniżonym poziomie izolacji. Zabezpiecza, także sieć przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu oraz przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Urządzenie UCMI 2 wyświetla na wyświetlaczu LCD stan izolacji, prądy fazowe, temperaturę oraz napięcie badanej sieci.

Współpraca członu blokującego z siecią odbywa się przez certyfikowany zespól dławików sztucznego zera prod. Izol-Plast.

Przeciwdziałanie zagrożeniom:
Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 zostało zaprojektowane i jest produkowane tak, aby przeciwdziałać zagrożeniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005r. nr 263, poz. 2203).

Warunki stosowania urządzenia typu UCMI 2:
Zastosowanie urządzenia typu UCMI 2 do stref zagrożonych wybuchem będzie każdorazowo określone dla urządzeń, w których będzie zabudowane i spełniające normy:

 • PN-G-42040:1996 – Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej – Zabezpieczenia upływowe – Wymagania i badania,
 • PN-EN 60079-1:2012 – Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”,
 • PN-EN 60079-11:2012 – Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”.

 

 

Dane techniczne

TypDane
Napięcie zasilania:24 V ±20%, 50 Hz
Rodzaj pracy:ciągła
Pobór mocy:≤ 24 VA
Stopień ochrony obudowy:IP 40
Wymiary zewnętrzne:122 x 106 x 205 mm
Obciążalność styków:2.5 A / 230 V
Masa:3 kg

 

 

Dane znamionowe

Warunki pracy urządzenia typu UCMI 2:

TypDane
Napięcie znamionowe kontrolowanej sieciUn ≤ 1050 V
Wahania napięcia0.8⋅Un < Un ≤ 1,2⋅Un
Zawartość wyższych harmonicznych≤ 5%
Wahania częstotliwości sieci zasilającej± 4%
Obecność w sieci napięć stałychbrak
Dopuszczalna pojemność kontrolowanej sieci1 µF na fazę
Wysokość nad poziomem morza-2000 m ÷ 2000 m
Temperatura otoczenia-10 oC ÷ 70 oC
Wilgotność względna w temperaturze do 40 oC95%
Max. wilg względna w temp. do 25 oC lub w niższych temp. z kondensacją pary100%
Powietrze otaczające zabezpieczenieWolne od wody, pyłu oraz gazów chemicznie czynnych
Drgania mechaniczne w miejscu mocowaniaWibracje sinusoidalne z amplitudą 0,5 g w przedziale częstotliwości 5÷35 Hz
Powietrze otaczające zabezpieczenieWolne od wody, pyłu oraz gazów chemicznie czynnych
Położenie urządzeniadowolne

 

Parametry obwodu pomiarowego rezystancji izolacji sieci:

TypDane
Napięcie wyjściowe obwodu pomiarowegoUn = 25 V prądu stałego
Prąd wyjściowy obwodu pomiarowegoIn = 0,25 mA
Pojemność wyjściowa obwodu pomiarowegoCo max = 5 µF
Indukcyjność wyjściowa obwodu pomiarowergoLo max = 600 H
Cecha iskrobezpieczeństwa obwoduobwód niezapalający
Zakres pomiarowy rezystancji0 ÷ 100 kΩ
Zakres nastaw rezystancji dla progu zadziałania1 ÷ 99 kΩ
Zakres nastaw rezystancji dla progu powrotu1 ÷ 99 kΩ
Próg alarmowy obniżonego stanu izolacji1 ÷ 99 kΩ
Kompensacja pomiaru rezystancji izolacji0 ÷ 99 kΩ
Zakres nastaw zwłoki czasowej członu pomiarowego rezystancji5 ÷ 1000 ms

 

Parametry wyjściowe obwodów iskrobezpiecznych:

TypDane
Napięcie wyjściowe obwodu pomiarowegoUo = ±11,7 V
Prąd wyjściowy obwodu pomiarowegoIo = ±16,6 mA
Moc wyjściowa obwodu pomiarowegoPo = 48 mW
Indukcyjność wejściowa obwodu pomiarowergoLi = 0 H
Pojemność wejściowa obwodu pomiarowegoCi = 0 F
Indukcyjność wyjściowa obwodu pomiarowegoLo = 0,65 H
Pojemność wyjściowa obwodu pomiarowegoCo = 5 µF

 

Parametry obwodu pomiarowego prądu:

TypDane
Wejściowe napięcie pomiarowe0 ÷ 8 Vrms
Zakres nastaw prądu znamionowego In30 ÷ 800 A
Zakres nastaw przekładni przekładników N0,1 ÷ 25,5 mV/A
Zakres nastaw członu zwarciowego W2,5 ÷ 10
Próg zadziałania członu asymetrowego0,5 In
Zakres nastaw członu asymetrowego L30 ÷ 100%
Zakres nastaw zwłoki czasowej członu zwarciowego5 ÷ 70 ms
Zakres nastaw zwłoki czasowej członu asymetrowego5 ÷ 200 ms
Prąd ograniczenia30 ÷ 2000 A
Zakres nastaw zwłoki czasowej członu ograniczenia prądu5 ÷ 200 ms
Zakres nastaw zwłoki czasowej członu przeciążenia0 ÷ 120 min

 

 

Wymiary urządzenia typu UCMI 2 przedstawia rysunek obok.
Stalowa obudowa składająca się z prostopadłościanu złożonego ze ścianki górnej, dolnej i ścianek bocznych oraz z zdejmowalnej pokrywy przedniej i tylnej zabezpieczona jest antykorozyjnymi powłokami.

Na pokrywie przedniej znajduje się wziernik do obserwacji wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz przyciski: „⇐”, „⇒”, „ESC”, „OK” służące do zmiany parametrów urządzenia oraz diody sygnalizujące stan pracy urządzenia. Z tyłu obudowy znajdują się trzy gniazda do podłączenia urządzenia.

Urządzenie typu UCMI powinno zostać pewnie zamocowane do konstrukcji wsporczej w obudowie (zwykłej) co najmniej o stopniu ochrony IP 54 lub obudowie ognioszczelnej (np. w komorze aparatowej dolnego napięcia kopalnianych, przewoźnych stacji transformatorowych budowy przeciwwybuchowej lub osłoniętej), za pomocą 2 śrub. Podłączenia elektrycznego powinien dokonać przeszkolony personel, zgodnie z rysunkami technicznymi i dokumentacją techniczną. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat połączenia urządzenia UCMI 2 ze stycznikiem próżniowym.

Schematy montażowe stacji transformatorowych IT3Sm-* */*/* R-U2 z zabezpieczeniem typu UCMI 2 lub zabezpieczeniem typu PM2 z stycznikiem próżniowym:

Schemat stacji IT3Sm-1 */*/* R-U2 jednoodpływowej

Schemat stacji IT3Sm-2 */*/* R-U2 dwuodpływowej

Certyfikaty

Dnia 08.09.2014r. uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 otrzymało certyfikat badania typu WE: FTZU 11 ATEX 0145X Physical-Technical Testing Institute (Fyzikálne technickz zkusebni ustav, s.p), Jednostka Notyfikowana nr 1026 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w użądzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II do niniejszej dyrektywy.
W oparciu o Opinię Techniczną Nr OBAC/591/TE/12 z dnia 18.01.2013 Ośrodka Atestacji i Certyfikacji OBAC stwierdza się iż, uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 jest zgodne z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie ogólnych wymagań technicznych. Szczegółowe informacje znajdują się w w/w opinii technicznej.
Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 może być stosowane w stacjach zasilających przekształtniki częstotliwości.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 • PN-EN 60079-0:2012
 • PN-EN 60079-11:2012

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 posiada oznaczenie:
FTZU 11 ATEX 0145X
I (M1) [Ex ia Ma] I

 1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI-2

flagi programu unijnego funduszu