Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm

Opis

Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm
Zastosowanie i warunki eksploatacji:

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* stanowią kompletną podstację składającą się z transformatora mocy, aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Całość umieszczona jest w obudowie ognioszczelnej przystosowanej do łatwego i szybkiego transportu oraz zainstalowania.

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwala na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze.

Budowa

Typ Dane
Temperatura otoczenia:  -10oC do +40oC
Wilgotność względna w temp. +40oC: od 95 %
Maksymalna wilgotność względna w temperaturze +25oC lub w niższych temperaturach z kondensacją pary: 100%

 

Ognioszczelne stacje transformatorowe typoszeregu składają się z trzech podstawowych komór: komory GN, komory transformatora mocy oraz komory DN.

 • Wersja I – komora GN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierścień ryglujący, wyposażono w rozłącznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3 do wyłączenia stacji spod napięcia w stanie biegu jałowego transformatora. Wyposażenie obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* R-*.
 • Wersja II – komora GN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokątnymi ryglowanymi śrubami imbusowymi, wyposażono w rozłącznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3, stycznik Rollarc typu 400 oraz przekaźnik zabezpieczający typu SEPAM. Wyposażenie obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* SP-*.
 • Wersja I – komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chłodzeniem powietrznym wykonanym z dwóch rzędów rur przylegających wzdłuż ścian bocznych. Komora dla transformatorów o mocach 315kVA i 400kVA.
 • Wersja II – komora wykonana podobnie jak w wersji I. Komora dla transformatorów o mocach 500kVA i 630kVA.
 • Wersja III – komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chłodzeniem powietrznym wykonanym z płaskowników przylegających do ścian kadzi. Komora dla transformatorów o mocach 1000kVA.
 • Wersja I – komora DN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierścień ryglujący, dotyczy to stacji typu IT3Sm-1 */*/* *-R, IT3Sm-1 */*/* *-U, IT3Sm-1 */*/* *-U2.
 • Wersja II – komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokątnymi ryglowanymi śrubami imbusowymi, dotyczy to stacji transformatorowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*. Komora DN 2-odpływowa przewidziana jest dla stacji transformatorowych o mocach 400kVA, 500kVA, 630kVA oraz 1000kVA.
 • Wersja III – komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie poprzez cztery uchylne drzwi prostokątne ryglowane śrubami imbusowymi, dotyczy to stacji typu IT3Sm-4 */*/* *-*. Komora DN 4-odpływowa przewidziana jest tylko dla stacji transformatorowych o mocach 500kVA, 630kVA oraz 1000kVA.
Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* przystosowane są do transportu po szynach, przesuwane po płozach lub przemieszczane przy użyciu dźwigu. Stacje mogą być również transportowane przy użyciu kolejek podwieszanych. Od wytwórcy do odbiorcy transport odbywa się wagonami kolejowymi, samochodami lub statkami. Stacje mogą być transportowane bez opakowania lecz pod przykryciem, otwartymi środkami transportu. Na czas transportu należy ją chronić przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu nie należy dopuścić do gwałtownych wstrząsów, które mogą uszkodzić aparaturę stacji. Stacja posiada stopień ochrony IP-54.
 • opuszczenie klatkami stacji transformatorowych w całości i w położeniu normalnym,
 • stacja musi być w odpowiedni sposób zaklinowana ażeby uniknąć przesuwania się w klatce w czasie transportu,
 • w wypadku zbyt małych wymiarów klatki stację transformatorową można transportować odpowiednio zamocowaną pod nią. W tym wypadku szybkość opuszczania klatki nie powinna być większa od 0,5m/sek., a przekrój lin powinien gwarantować bezpieczne podnoszenie stacji.
Przy transporcie na miejsce zainstalowania stacje transformatorowe przetaczane są na kołach lub przesuwane na płozach. Podczas transportu należy zachować następujące warunki:

 • szybkość jazdy stacji nie powinna przekroczyć 6m/sek.,
 • niedopuszczalne jest transportowanie stacji łącznie z innymi wagonami w pociągu.

Stacje należy magazynować w pomieszczeniach suchych, dobrze przewietrzanych o temperaturze praktycznie stałej. Zakres temperatury otoczenia powinien mieścić się od -10oC do +40oC ze względu na aparaturę elektryczną oraz urządzenie zabezpieczające typu RRgx-A.., UCMI, UCMI 2 lub PM-2. W czasie przechowywania należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie aparatury i urządzeń elektrycznych przed zawilgoceniem. Po transporcie od wytwórcy, po magazynowaniu oraz przed transportem do miejsca zainstalowania w każdej stacji przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić kontrolę mechanizmów i aparatury elektrycznej.

O wyborze miejsca ustawienia ognioszczelnej stacji transformatorowej wieloodpływowych typu IT3Sm-* */*/* *-* w podziemiach kopalń decydują wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz wskazania osoby dozoru odpowiedzialnej za umiejscowienie stacji.

Przy wyborze miejsca ustawienia należy wziąć pod uwagę dalsze przemieszczanie stacji w miarę postępu prac wydobywczych oraz zastanowić się nad późniejszą możliwością wykonania prac transportowych w warunkach bezpiecznych.

Stację należy ustawić możliwie najbliżej odbiorników. Nieprzekraczalna odległość odbiorników powinna być taka, ażeby spadki napięcia na kablach mieściły się w określonych granicach.

Miejsce ustawienia stacji powinno zapewniać wygodny dostęp do wszystkich przyrządów oraz zapewnić dogodne warunki konserwacji, obsługi i eksploatacji.

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* mogą pracować jako podwieszone na przeznaczonych do tego celu odpowiednich certyfikowanych zawiesiach.

Dane techniczne ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm-* */*/* *-*

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Sm-* */*/* *-* posiada następujące dane znamionowe:

moc Sn: 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 630 kVA, 1000 kVA
napięcie znamionowe pierwotne U1n: 6000 V ±5%
napięcie znamionowe wtórne U2n: 525 V lub 1050 V
regulacja przekładni po stronie GN: -5%, 0%, +5%
częstotliwość: 50 Hz
układ połączeń: Yy0
chłodzenie: AN-AN
temp. otoczenia od -10oC do +40oC

Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Sm-* */*/* *-* posiadają następujące dane znamionowe oraz zwarciowe:

Typ stacji Moc Sn Napięcie znamionowe Regulacja
przekładni
Częstotliwość Liczba
faz
Prąd znamionowy Układ
połączeń
Strona GN U1n Strona DN U2n Strona GN I1n Strona DN I2n
kVA V V % Hz A A
IT3Sm-* 315/6 *-* 315 6000±5% 525 -5 50 3 30,3 346 Yy0
IT3Sm-* 400/6 *-* 400 6000±5% 525 ±5 50 3 38,5 440 Yy0
IT3Sm-* 400/6/1 *-* 400 6000±5% 1050 ±5 50 3 38,5 220 Yy0
IT3Sm-* 500/6 *-* 500 6000±5% 525 ±5 50 3 48,2 550 Yy0
IT3Sm-* 630/6/1 *-* 630 6000±5% 1050 ±5 50 3 60,6 346 Yy0
IT3Sm-* 1000/6/1 *-* 1000 6000±5% 1050 ±5 50 3 96 550 Yy0
Typ stacji Moc Sn Napięcie zwarcia Straty Ciężar całkowity Praca Chłodzenie Klasa izolacji Stopień ochrony
Jałowe P0 Obciążeniowe P
kVA % W W kg
IT3Sm-* 315/6 *-* 315 3,7 1400 2900 3100 C AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 400/6 *-* 400 4,3 2300 3700 3300 C AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 400/6/1 *-* 400 4,3 2300 3500 3300 C AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 500/6 *-* 500 4,1 2300 3500 4300 C AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 630/6/1 *-* 630 4,3 2500 5200 4700 C AN-AN C (H) IP-54
IT3Sm-* 1000/6/1 *-* 1000 4,0 2700 5300 5600 C AN-AN C (H) IP-54

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*
(stacje jednoodpływowe):

Typ Moc Sn Napięcie strony DN U2n Prąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3 Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-1 315/6 R-R,
IT3Sm-1 315/6 R-U,
IT3Sm-1 315/6 R-U2
——————————- 315 kVA 525 V 346 A
IT3Sm-1 400/6 R-R,
IT3Sm-1 400/6 R-U,
IT3Sm-1 400/6 R-U2
IT3Sm-1 400/6 SP-R,
IT3Sm-1 400/6 SP-U,
IT3Sm-1 400/6 SP-U2
400 kVA 525 V 440 A
IT3Sm-1 400/6/1 R-R,
IT3Sm-1 400/6/1 R-U,
IT3Sm-1 400/6/1 R-U2
IT3Sm-1 400/6/1 SP-R,
IT3Sm-1 400/6/1 SP-U,
IT3Sm-1 400/6/1 SP-U2
400 kVA 1050 V 220 A

 

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*

(stacje dwuodpływowe):

Typ Moc Sn Napięcie strony DN U2n Prąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3 Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-2 400/6 R-U2 IT3Sm-2 400/6 SP-U2 400 kVA 525 V 220 A
IT3Sm-2 400/6/1 R-U2 IT3Sm-2 400/6/1 SP-U2 400 kVA 1050 V 110 A
IT3Sm-2 500/6 R-U2 IT3Sm-2 500/6 SP-U2 500 kVA 525 V 275 A
IT3Sm-2 630/6/1 R-U2 IT3Sm-2 630/6/1 SP-U2 630 kVA 1050 V 173 A
IT3Sm-2 1000/6/1 R-U2 IT3Sm-2 1000/6/1 SP-U2 1000 kVA 1050 V 275 A

 

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-4 */*/* *-*
(stacje czteroodpływowe):

Typ Moc Sn Napięcie strony DN U2n Prąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3 Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-4 500/6 R-U2 IT3Sm-4 500/6 SP-U2 500 kVA 525 V 137 A
IT3Sm-4 630/6/1 R-U2 IT3Sm-4 630/6/1 SP-U2 630 kVA 1050 VV 86 A
IT3Sm-4 1000/6/1 R-U2 IT3Sm-4 1000/6/1 SP-U2 1000 kVA 1050 V 137 A

 

komory transformatora

Urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 może być zamiennie stosowane z przekaźnikiem mikroprocesorowy typu PM-2. Zabezpieczenia te są stosowane w komorze aparatury DN stacji IT3Sm-1 */*/* *-U2, IT3Sm-2 */*/* *-* oraz IT3Sm-4 */*/* *-*. Aparatura komory DN jest przystosowana do podłączenie zarówno zabezpieczenia typu UCMI 2 lub PM-2.

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI oraz UCMI 2 może być stosowane w stacjach zasilających przekształtniki częstotliwości. Urządzenie UCMI oraz UCMI 2 kontroluje sieci IT w zakresie częstotliwości 0,2 – 60 Hz.

Schematy

Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-* */*/* SP-* z rozłącznikiem, stycznikiem oraz przekaźnikiem zabezpieczeniowym:
Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-1 */*/* R-U z zabezpieczeniem UCMI z wyłącznikiem zabezpieczeniowym z wyzwalaczem wzrostowym:
Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-2 */*/* R-U2 z zabezpieczeniem typu UCMI 2 lub zabezpieczeniem typu PM 2 z stycznikiem próżniowym:

Certyfikat

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 15ATEX0006X z dnia 27.08.2015r. wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. w Gliwicach.

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana nr 1461 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w urządzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II do niniejszej dyrektywy.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

     PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012),
     PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-0:2007).

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadają oznaczenie:

Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm OBAC 15ATEX0006X
I M2 Ex d [ib] I Mb
 Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaOgnioszczelne stacje transformatorowe typoszeregu IT3Sm-* */*/* *-*

Wybrane produkty