ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO_1.2_2019 na dostawę materiałów dla obudów ognioszczelnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO_1.2_2019

 

            W związku z realizacją projektu pn.: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego produktu – typoszeregu ognioszczelnych baterii Li-Ion do zasilania lokomotyw w podziemnych zakładach górniczych o zmagazynowanej energii 105 kWh i 150 kWh”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów dla obudów ognioszczelnych: dla baterii 105 kWh o wymiarach 3000x1050x700 mm, dla baterii 150 kWh o wymiarach 3000x1050x700 mm oraz dla prostownika 500A o wymiarach 750x550x400 mm.

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Raciborska 79

44-362 Rogów

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla obudów ognioszczelnych: dla baterii 105 kWh o wymiarach 3000x1050x700 mm, dla baterii 150 kWh o wymiarach 3000x1050x700 mm oraz dla prostownika 500A o wymiarach 750x550x400 mm.

Na materiały dla obudów ognioszczelnych składają się elementy nie gorsze niż:

1. Blacha 10 mm 2 m2 – 150 kg

2. Blacha 10 mm 11,65 m2 – 1400 kg

3. Blacha 20 mm 1 m2 – 150 kg

4. Rura ø 44×6,3 – 152 mb

Kod i nazwa CPV: 14622000 – Stal

Okres realizacji zamówienia: do 30.09.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Informację, iż została skierowana do:

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

 • Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

 • Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

 • Wskazanie elementów zawartych w Ofercie;

 • Cenę zamówienia (cenę jednostkową netto, łączną cenę netto; łączną cenę brutto);

 • Termin realizacji;

 • Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);

 • Datę sporządzenia oferty;

 • Datę ważności oferty;

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz że, oferta dotyczy materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym;

 • Oświadczenie, że oferowane materiały są fabrycznie nowe;

 • Podpis i pieczęć Oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1

Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Załącznik nr 2

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania kryterium:

 • Cena łączna zamówienia (netto);

ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%.

Zostanie wybrany Dostawca, który otrzyma największa liczbę punktów.

5. WARUNKI

 1. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, w zakresie:

Część 1: Blacha 10 mm 2 m2 – 150 kg

Część 2: Blacha 10 mm 11,65 m2 – 1400 kg

Część 3: Blacha 20 mm 1 m2 – 150 kg

Część 4: Rura ø 44×6,3 – 152 mb

 

 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 2. Termin związania ofertą: minimum 30 dni liczone od dnia zakończenia postępowania ofertowego.

 3. Oferent przed datą wyboru Dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.

 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Dostawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Dostawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: poczty (tradycyjnej, elektronicznej), kurierem lub osobiście;

– Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Raciborska 79

44-362 Rogów

– Pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@izol-plast.rogow.pl

 1. Oferty należy składać do dnia: 27.08.2019r.

 2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 6B nie będą rozpatrywane.

7. ZAKRES WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Alojzy Kuczera, tel.: 604-077-861, e-mail: poczta@izol-plast.rogow.pl

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Treść zapytania ofertowego

flagi programu unijnego funduszu